In South Africa

About 101 607 Population.

KwaZulu Natal

Saturday - Sunday CLOSED

Mon - Fri 8.00 - 16.00

Call us:  034-995 1650

 

About COVID-19

Good people of eDumbe you are warned that COVID-19 pandemic kills. You are humbly urged to always practice the precautionary majors as dictated by our government i.e wearing a mask, sanitising, washing hands with soup water, keeping a social distance of 1.5 m with another person. By doing that we can together defeat this invisible enemy.

Mphakathi waseDumbe othandekayo uyaqwashiswa ukuthi isifo se COVID-19 siyabulala. Ngakhoke uyacelwa ukuba ngasosonke isikhathi ulandele imithetho ebekiwe yokusivikela njengoku: faka isamfonya, ukugcobisa isandla ngemithi yakhona, ukuwasha izandla ngamanzi anensipho, ukuqhelelana ibanga elingu 1.5m nomunye umuntu. Ngokwenze njalo sindawonye singasinqoba lesisitha esingaziwayo.

eDumbe Municipality / uMasipala waseDumbe

One Response to “About COVID-19”


Leave a Reply


css.php